Mandag morgen ble et foreløpig utkast til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen (K2) sendt lokalmedia.

Her blir det klart at kommunenavnet blir Søgne hvis de to kommunene slår seg sammen.

De to kommunene har hatt parallelle samtaler samtidig som de forhandler med Kristiansand, Birkenes og Lillesand (kalt K5).

Les også: Utkast til intensjonsavtale er klar

«En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i begge kommunenes styrker og særegenheter. Lokal identitet og nærdemokrati skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og fremtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen», står det i erklæringen.

Tanken er at en samlet kommunen vil være stor nok til å levere, men nær nok til å bry seg. De har adoptert Songdalens slagord og formulert det med nytt kommunenavn: Søgne for livskvalitet.

Målene er formulert slik:

Nærhet: Kommunen skal levere gode tjenester med høy kvalitet. Tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres der folk bor. Kommunen skal spesielt satse på å bedre barn og unges oppvekstvilkår.

• Nærdemokrati: Kommunen skal sikre nærhet til de folkevalgte og invitere til bred deltakelse for befolkningen.

• Identitet: Kommunen skal utvikles slik at innbyggerne føler tilknytning til sitt nærmiljø og kommunen som helhet.

• Økonomi: Kommunen skal ha en solid økonomi som er i stand til å håndtere uforutsette hendelser.

• Utvikling: Kommunen skal være en drivkraft for videre utvikling.

• Arbeidsgiver: Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass.

Politisk får den nye kommuen 29 medlemmer i kommunestyret. Politikken deles opp i tjeneste- og levekårsutvalg, et plan- og miljøutvalg, kulturkomite og et formannskap.

Tjenester

Tanken er at tjenester folk bruker skal være der i er i dag. Sørlig gjelder dette skole, barnehage og pleie og omsorg. Videre skal det være servicekontor på eksisterende rådhus. Dette skal ha dialog med innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Rådhuset blir på Tangvall.

Stedsuavhengige tjenester, slik som driftsavdelinger, administrative og merkantile tjenester, samt tjenester som krever spesialisert kompetanse, skal samlokaliseres og legges enten på Nodeland eller på Tangvall. Fordelingen og plasseringen av tjenestene skal utredes videre av en nemnd.

De investeringene som er vedtatt før sammenslåingen 1. januar 2020, skal videreføres så langt det er mulig innenfor sunn kommuneøkonomi.

Grønn næring

Den nye kommunen skal bli god på næring, særlig den miljøvennlige.

« Næringsutvikling skal være en prioritert oppgave i kommunen. Kommunen skal legge til rette for etablering av nye grønne næringer. Kommunen skal legge til rette for næringer som utnytter lokale naturressurser. Kommunen skal vektlegge samfunnssikkerhet og beredskap der kommunedelene vurderes helhetlig for å takle uønskede hendelser,» står det i erklæringen.

Ingen ansatte i kommunen misterjobben, men kan få nye oppgaver (såkalt endringsoppsigelse). Effektiviseringer kommer ved naturlig avgang.

Søgne og Greipstad var egen kommune frem til 1913. Da ville Greipstad stå på egne ben. I 1964 ble Greipstad slått sammen med Finsland (samt en liten del av daværende Øvrebø kommune).

Hele utkastet kan leses her.