Songdalen har ved utgangen av april en arbeidsledighet på 2,2 prosent mot 3,2 for et år siden. Mens det ved utgangen av mars var 92 songdøler som stod uten jobb, er tallet nå gått ned til 71.

Søgne har 121 helt arbeidledige ved utgangen av april, det gir samme prosentandel av arbeidsstyrken som Songdalen, 2,2 prosent. Ved utgangen av mars var det 141 helt ledige i Søgne. For et år siden var ledigheten i Søgne på 2,8 prosent.

Gledelig

- Det er gledelig å se at ledigheten fortsetter å falle i Agder. Bare Rogaland har hatt en større nedgang i ledigheten det siste året, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder i pressemelding fra Nav. Ledigheten i Vest-Agder er på 2,2 prosent og utgjør 2.047 personer. Det er 166 færre enn i forrige måned og 363 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med april 2018. I april er bruttoledigheten på 2,9 prosent. I mars var bruttoledigheten på 3,1 prosent

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 1.913 menn og 1.433 kvinner. 1.066 av disse er under 30 år. Av de ledige er 83 permitterte og 1.215 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.685 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

Ledige stillinger

På nav.no var det i april registrert 803 ledige stillinger i Aust-Agder og 1.407 ledige stillinger i Vest-Agder. I april 2018 var tallene henholdsvis 798 og 1252. Tidspunktet for påsken vil påvirke sammenligning av tallene i april sammenlignet med 2018. Hittil i år er det utlyst 7.052 stillinger i Agder mot 6.964 i sammeperiode i 2018. I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (458), bygg og anlegg (276) og undervisning (242).

Ledigheten er i følge pressemeldingen fra Nav lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske (41), akademiske yrker (54), og undervisning (68). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (478), bygg og anlegg (392) og industriarbeid (347).

- NAV Agder jobber for å få en best mulig kunnskap om rekrutteringsbehovet hos bedriftene i regionen. Om en uke offentliggjør vi bedriftsundersøkelsen for Agder 2019. Denne vil gi viktig informasjon om hvilke forventninger bedriftene i Agder har til sysselsettingen det kommende året, sier Elisabeth Blørstad.

Ledigheten i landet

I april ble det registrert 63.340 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 3.457 personer sammenlignet med april i fjor. Av arbeidsstyrken i landet er det i april registrert 2,3 prosent helt arbeidsledige, i april 2018 var tallet på 2,4 prosent. Av de helt ledige mottok 48 prosent dagpenger. Til sammen var 79.629 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 6.807 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 3,1 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Spesielle forhold – påske

Statistikken for april er i år oppdatert en uke senere enn i fjor. Det normale sesongmønsteret er at arbeidsledighet synker på denne tiden av året. Oppdatering en uke senere vil isolert sett medføre lavere arbeidsledighet og større reduksjon i arbeidsledigheten enn uten en uke i differanse. I tillegg er statistikken denne gangen hentet kun en uke etter påske. Påske kan generelt medføre at det blir noe større usikkerhet i tallene enn vanlig, heter det i pressemeldingen.