Med unntak av de snaut 50 dekar som skytebanen med fareområdet utgjør, så legger ikke skytebanen noen begrensning for en mulig utvidelse av industriområdet.

Dette er konklusjonen til regulant Dag Rieber i Rieber prosjekt AS, som har sett nærmere på eventuelle konsekvenser for Lohnelier ved etablering av skytebane på Dahl.

I en mail Søgne skytterlag har sendt politikerne i Søgne, står det:

Vi er kjent med at Tom Eikså i TT Eiendom har sendt en nøktern presisering av sin høringsuttalelse fra 2012 til Søgne kommune i dag, og han har også stilt spørsmålet om skytebanen kan være til hinder for utvikling av hans industriområde. Vi har hatt gode samtaler med Eikså rundt dette i dag og vi satte derfor regulant Rieber på saken umiddelbart. Rieber er landets fremste ekspert på området.Rapporten fra Rieber fjerner all tvil om dette. Eikså har fått tilsendt rapporten.Vi håper dette kan virke beroligende på alle som har kontaktet Eikså i dag med dyp bekymring for hans muligheter til å utvikle industriområdet. Vi i Søgne skytterlag og Det frivlllige Skyttervesen har hele tiden sagt at vi på ingen måte skal skape trøbbel for verken naboer, industriutvikling eller natur. Vi følger strenge statlige retningslinjer og er på trygg grunn også i denne saken.Vi håper tvert om at etablering av skytebane vil øke verdien av næringsområdet på Lohnelier, på samme måte som den vil øke verdien på det samlede aktivitetstilbudet for barn og ungdom i alle aldre i Søgne kommune.

Det finnes akkurat nå ingenting mer å dokumentere for oss - vi har svart på alle innsigelser, spørsmål og påstander knyttet til etableringen, og håper politikerne nå for alvor ser hvilken grundig gjennomarbeidet sak som ligger på bordet for behandling. Vi opplever synsing og tolking fra motpart. Det er fremmedord for oss. En skytebane kan ikke bygges på slikt i 2015. Det er nøyaktig utregning og presis saksutredning som gjelder.Vi håper Søgnes politikere følger rådmannens klare innstilling og sin egen kommuneplan og sier ja til utbygging.

DagRieberiRieberprosjektASkonkludererfølgende:

– Med unntak av de snaut 50 dekar som skytebanen med fareområdet utgjør, så legger ikke skytebanen noen begrensning for en mulig utvidelse av industriområdet.

Dersom vi tenker oss at industriområdet i fremtiden ønskes utvidet vesentlig i forhold til slik det i dag er vist i kommuneplanens arealdel, vil det kun være selve arealet der skytebanen ligger som begrenser utvidelsen i industriområdet. Alle arealer som ligger utenfor området avsatt til skytebane i planforslaget, vil kunne benyttes til industriområde. Støy fra skyting er ikke noe problem i et industriområde, både fordi industri i liten grad er støysensitiv, fordi skytebanen er støydempet, og fordi skyting i hovedsak foregår utenfor normal arbeidstid.

Rapporten sier videre:

– Med en ytterligere utvidelse av industriområdet innenfor rammene av kommuneplanens arealdel, er det plass til minst en tredoblet arealbruk før det kan bli nødvendig å utvide ut over det som ligger inne i kommuneplanen.