Et utvidet forhandlingsutvalg satt fredag samlet for å diskutere en eventuell sammenslåing av Søgne og Songdalen. Det er formannskapene i de to kommunene som var innkalt til møte i Songdalen rådhus fredag ettermiddag.

I korte trekk fra debatten:

• Søgne som navn for begge kommuner, blir stående.

• Politikerne vil ha tydeligere mål for ny kommune enn det som står i dokumentet.

• Frp vil foreslå å innføre parlamentarisme i ny kommune.

• Det skal satses på Tangvall og Nodeland som sentrum.

• Sier man nei til sammenslåing, får man kutt i statsstøtte. K2 gir litt mer fra staten, men noe kutt fordi kommunene ligger så nærme Kristiansand. Sammenslåing med Kristiansand gir mest.

• I februar skal begge kommuner vedta endelig dokument som sendes innbyggerne på høring.

– De to neste ukene er veldig viktig for å gi forankring til det som skjer nå, sa ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp) ved møtes innledning.

Det var søgneordfører Astrid Hilde (Ap) som ledet samtalene om en K2 og som leder møtet.

Følgende emner skal tas opp under møtet:

• Kommunenavn.

• Visjon

• Plassering av tjenester

• Iks-samarbeid

• Ny inntektsmodell fra staten. Hva betyr det for disse to kommunene?

– Jeg forutsetter at alle har lest dette og gjort seg noen tanker før møtet, sa Hilde.

Kommunenavn: – Ja til Søgne

– Vi satte inn navnet Søgne for å skape litt debatt, tilføyde Hilde.

– Skal vi være likeverdige forhandlingspartnere, må vi ha med begge navn. Foreslår Søgne og Songdalen kommune Det er mange kommuner med dobbelt navn, sa Jack Andersen (H).

– Navnet har litt med identitet å gjøre. Og noen mener at vi har fått en identitet etter 50 år som vi knytter oss til. Søgne er et enklere navn med lang historie. Søgne og Songdalen er ikke noen forenkling. Har jo Evje og Hornnes. Jeg har ikke så sterke meninger om det. Punktene under er viktigere enn navnet, sa Terje Imeland (KrF).

Les også: Kan gi langt høyere e-skatt

Les også: Navnet er Søgne

– Jeg har mer forhold til Greipstad enn Songdalen. Må ha et fornuftig navn for fremtiden. Jeg har ikke mye følelse til Songdalen som navn, sa Jan Erik Tønnesland.

– Astrid fremmet et førsteutkast. Søgne får debatten i gang. Hun vil ha debatten i gang. Søgne er et gammelt, innarbeidet navn. Vi hadde et forsøk få Greipstadfolk og finslendinger til å kalle seg songdøler, men det gav vi opp. Greipstadfolk og finslendinger er det uansett. men vi kan sette ned jury og la folk komme med forslag, sa Johnny Greibesland (Sp).

– Ingen prestisje til det navnet, men spørsmålet er om vi skal bruke energien der, sa Hilde.

– Det er songdølene som har sagt Søgne, ikke oss i Søgne. Songdølene er ydmyke, sagt det kan hete Søgne, må høre på det, sa Torfinn Kleivset (KrF).

Visjon for ny kommune

Hva skal visjonen for en ny kommune være? Det ble gjenstand for en kort debatt.

– Stor nok til å levere, liten nok til å bry seg, er en bra visjon inn mot K2, sa Jan Erik Tønnesland (Ap). Før det sa partifelle i Søgne Astrid Hilde at denne visjonen nok passer bedre for K2 enn K5. Samme formulering er brukt for begge alternativer. Hun antydet at de hyrer eksperter til å finne rett måte å kommunisere dette på.

– Skal ikke si var ekspert som foreslo det, men var meg. Synes det er bra, sa Tom Løchen (H).

– Visjonen er knyttet til felles identitet, sa Terje Imeland (KrF).

Samarbeid

Er døren åpen hos Kristiansand om inter-kommunalt samarbeid hvis K2 vinner frem? Det ble problematisert.

– Kanskje må vi se mot Vennesla og samarbeid, sa Tønnesland (Ap).

Hva er målet med sammenslåing?

Er målene i de to utkastene konkret nok? Nei, mente flere politikere, særlig de fra Songdalen.

Det er lettere å være mer spesfikk i K2-samarbeidet enn K5, fordi det er mer krevende å samordne fem kommuner.

– Er målene litt for rundt formulert?, spurte Terje Imeland.

– Skal vi kunne sammenligne må det være ganske likt. Hvis ikke vil det mest spesifikke fremstå som best uten nødvendigvis å være det, svarte Astrid Hilde.

– Skulle ønske kunne spisse K2 så mye som mulig, så kunne de se på dette med K5. Være så realistiske som mulig med ny kommune, vi må ikke være naive, sa Tønnesland.

– Viktig i slik prosess ha en overordnet mål om 5 og 7 år så ikke alt går opp i røyk. Bør være et mer tydelig mål. Vi er veldig runde, litt hentydninger om hvor ting skal ligge, sa Kjetil Aasen (Sp).

– Vi har sagt at tjenester ikke skal bli dårligere, men det står ikke noen sted at tjenester ikke skal forringes. Alle har sagt at sammenslåing ikke må bli dårligere, men står ikke noe sted i verken K2 eller K5, sa Jack Andersen.

– Problemet med å være for konkret, er at vi da havner i partipolitisk uenighet. Må nok holde det på et mer overordnet nivå. Detaljerer vi for mye klarer vi ikke tidsrammen og vi forstyrrer hele prosessen, sa Terje Imeland.

Astrid Hilde gjentok målet om at avtalene ser så like ut som mulig, så det er mulig å sammenligne, men lovet å ta med innspillene.

– Det går an å si at kommunene skal gi like gode tjenester til barn, unge og eldre som i dag, sa Terje Imeland (KrF).

– Da kan noen kritikere spørre: Skal vi ikke bli bedre?, spurte Hilde.

– OK, like god eller bedre da?, repliserte Imeland.

Skal ikke tjenestene effektiviseres for å bli bedre, ble det innvendt.

– Det blir bare en ordfører, en rådmann og så videre, så det blir en innsparing, sa Greibesland.

– Var fristende å effektivsere deg bort Kim, men du skal få ordet, sa Hilde før hun ga søgnerådmannen ordet.

– En ny kommune må jo kunne gi bedre tjenester enn det vi klarer hver for oss, sa rådmann i Søgne Kim Høyer Holum.

Frp: – Ønsker parlamentarisme

– Når vi blir store kommuner, kunne vi like godt innført parlamentarisk styreform. For oss blir det vanskelig at vi skal organiseres etter formannskapsmodellen, vil komme forslag om det, sa Egel Terkelsen (Frp).

– Synes det er naturlig å ha kultur under tjeneste og levekår, men ellers virker det fint, sa Tom Løchen.

– Når det gjelder parlamentarisme, så er kommune av vår størrelse formannskapsmodellen den som egner seg best. At vi er folkevalgte skjønnsmenneske med fagfolk hos rådmannen, sa Greibesland.

– Songdalen har kultur- og utviklingskomite, det gjør noe mer med den komiteen. At det skal være organisert som formannskap, tja, er jo det nye kommunestyret som bestemmer det. Er jo bare å endre det i neste møte, sa Jan Erik Tønnesland.

– Om vi innfører parlamentarisme så er det ikke vi som avgjør det. Den formuleringen må i det minste endres. Det forslaget vil komme, gjentok Terkelsen.

– Håper blir stående slik. Nesten komisk om kommunen med 17000 innbyggere som har byråer for hvert sitt område og så skal et bystyret si sitt til det. Helt komisk, må bare si dette, for å være litt direkte. Kristiansand blir også for lite, bare de største byer som har dette. Og den ordningen vil føre til at vi fjernes oss fra folks hverdag, sa Imeland.

– Vi må ikke politisere denne avtalen for mye. Da går det aldri. Mye her som er vanskelig politisk hvis vi vil: skattenivå, ansettelsesvern av ansatte. Mye som kan gjøre dette vanskelig. Må passe oss for å dra inn for mye partipolitikk her, hvis ikke kan vi bare pakke sammen og dra hjem. Men lov å forfekte parlamentarisme, repliserte Astrid Hilde (Ap).

– Skal vi få bred oppslutning om avtale, må ordlyd være slik at alle kan stemme for den. Skal ordlyden være skal, når andre mener kan, bør det være det, repliserte Terkelsen (Frp).

Debatt: Hvilke bygdesentrum skal utvikles?

Under punktet identitet, ble det debatt om utvikling av bygdesentrumene: Skal bare Tangvall og Nodeland satses på? Kan det være bensinstasjon på Lunde og Kilen?

– I K5 sier vi noe om lokale bygdesentra, noe vi bør her også. Slik som Kilen, Lunde, Høllen og så videre at de også får utviklingsmuligheter. Det er viktig for lokal identitet, sa Johnny Greibesland (Sp).

– Dette med spredt boligbygging er det også noen som savner. Noen bor grisgrendt og vil utvikle tomta si, fradele til barna for eksempel. Dette har vært vanskelig i Kristiansand, og det må kanskje stå noe om å tillate spredt boligbygging, sa Jack Andersen.

– Vi har to sentrum i Songdalen, må være med: Kilen og Nodeland, sa Ida Grødum (H).

– Vekst i Finsland har kommet på grunn av den politikken vi har hatt, det er viktig å holde på, sa Kjetil Aasen (Sp).

– Greit med utvikling av Finsland og Lunde, men hold fingrene av fatet i Høllen, spøkte Torfinn Kleivset (KrF).

– Skal vi være konkurransedyktige i regionen og fokusere på det som kan overleve. Da overlever kanskje ikke bensinstasjon og bank på Lunde og i Kilen. Det er tungt nok å drive på Tangvall. Sprer vi oss over det hele, blir det vanskelig å få noe til å overleve. Skal utvikle de andre stedene, men ikke i sentrumsfunksjon. Vi skal ikke ha sentrumsutvikling på Lunde. Sikkert kjeft for det, må tenke 50 år frem. Og da ble det stille her inne …, argumenterte Hilde.

– Det du sier er jeg veldig enig i. Vi må lage gode sentrum som er levedyktig over tid her. Skal utvikle bygdesentra også, med grendehus, idrettslag også videre der ute, sa Jan Erik Tønnesland (Ap).

– Vi skaper problemer for oss selv om vi skriver det du sa nå, ordfører i Søgne. Skal være attraktivt å bo i Kilen og på Lunde. Må være varsomme med begrepene. Er tungvint hvis folk i Finsland ikke beholder bensinstasjonen. Ønsker utvikling, men Kilen skal ikke ha samme funksjon som Nodeland, og Lunde skal ikke ha samme funksjon som Tangvall, sa Terje Imeland.

– En kommune trenger ett hovedsentrum, det er viktig for enhver kommune. Kunne stått noe om at kan legges til rette for enkle funksjoner i de mindre sentraene. Jeg ser mørkt på å måtte kjøre til byen for å fylle bensin, sa Johnny Greibesland.

Nytt inntektssystem

Nytt inntektsystem er ute på høring til 1. mars. Det vedtas i mai med virkning fra 1. januar 2017. Der vil prinsippet om nærhet til storby bli gjeldende. Det innføres en modell der staten ser på om det å være liten kommune er en frivillig eller ufrivillig ulempe. De med lang reiseavstand, har en ufrivillig ulempe, og skal kompenseres for det fra staten. Der det er korte reiseavstander, vil man få et kutt fordi det er frivillig valgt.

Velger man alternativ K2 vil Søgne og Songdalen få avkorting fordi det er en frivllig valgt ulempe å stå utenfor Kristiansand. Dette kan bety kutt ti mill i Songdalen og 12 i Søgne. Denne reduksjonen vil komme etter 15 år. De som ikke vil slå seg sammen i det hele tatt, får ingen ventetid. I tillegg får kommuner som slår seg sammen et engangstilskudd fra staten. For K2 blir dette cirka 40 mill og K5 90 millioner.

– Også vil statsråd Jan Tore Sanner love oss 50 millioner ekstra hvis vi går for K5, sa ordfører Johnny Greibesland (Sp).

Sanner kommer til regionen 26. januar.

– Står vi alene, er det pisk, slår vi oss sammen, da kommer gulrøttene, oppsummerte Jan Erik Tønnesland (Ap).