Det er et tilbakevendende spørsmål om fastboende i Ny-Hellesund får

båtplasser i Prestebukta når utvidelsen av denne båthavnen er ferdig.

Nå foreligger det et forslag politikerne skal ta stilling til.

Helge Andresen (H) remmet følgende forslag til vedtak:

”Fastboende på øyene i Søgne gis anledning til etablering av båtplasser på kommunens eiendom, syd for almenningsbygga.

Brygga begrenses til en lengde på 10 meter. Fastboende bekoster selv brygga. Omsøkte brygge disponeres av utbyggerne.

Søgne kommune skal foreta nødvendige reguleringsmessige tiltak, og utsteder tillatelser til anleggelse av brygge.

Videre står det i forslaget:

Avtalen gjelder for 20 år. Etter utløpet av 20 års perioden, tilfaller brygga kommunen vederlagsfritt. Etter endt 20 års periode, skal de fastboende ha førsterett til å leie brygga som omhandles i denne avtale”.

Det ble vedtatt av formannskapet at forslaget skulle sendes til rådmannen som et innspill i saken.

Bjørn Egeli (A) fremmet ønske om nærmere redgjørelse fra rådmannen med hensyn til liggetid, rettigheter og bruken av brygga.

Her skal det bygges ny båthavn og det skal også tilrettelegges for at fastboende i Ny-Hellsund får gratis plasser som de kan legge båten.