Fylkesmannen omgjorde planutvalgets vedtak i Skjernøysund

foto