De to innspillene bes følgende om å bli tatt med under behandlingen av budsjettet:

- Utarbeide en miljø- og ressursplan

- Utvide stillingen for miljøvernleder til hel stilling

- Styrke det landbruksfaglige saksområdet m.a. ved å vurdere samarbeid med andre kommuner

- Avsette midler til planarbeid ( særlig med henblikk på en miljø – og ressursplan) og kartlegging ( særlig biologisk mangfold)

Innspillene er signert av Dag Øystein Kerlefsen og Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet i Søgne.

Her er inspillene som Grønt Nettverk og Naturvernforbundet har sendt:

I forbindelse med pågående budsjettarbeid vil Grønt Nettverk framholde behov for prioritering av økonomiske resursmessige tildelinger innen miljø- og landbruksforvaltningen. Administrasjonen har innen disse områder vært nedbygd de senere år. Det har gitt seg flere uheldige utslag. Det gjelder bl.a. mangler i planarbeid. Slike forhold framkommer for eksempel i Tangvallplanen, men også for øvrig.

Vi ber om følgende:

a. Det avsettes nødvendige midler til utarbeidelse av en miljø og resursplan for Søgne.

b. Miljøvernadministrasjonen styrkes ved utvidelse til hel stilling.

c. Landbruksadministrasjonen styrkes faglig og resursmessig. For å oppnå et bredere og mer varierende kompetansegrunnlag, bør det på dette området vurderes samarbeid med nærliggende kommuner. Slike samarbeidsløsninger har flere andre kommuner funnet hensiktsmessig.

Vi viser til kommuneplanen ( fra 2011), avsnittet om miljø og klima, og siterer herfra:

Mål: Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene.

Delmål:

- Det utarbeides en ny miljø- og ressursplan.

- Kommunen skal informere om kommunens klimautslipp gjennom media og hjemmeside

- Informere innbyggere og bevisstgjøre de i forhold til forbruksvaner.

Det er flotte og ambisiøse forpliktelser kommunen her har gitt seg når det gjelder bevaring av artsmangfoldet og å redusere klimagassutslippene, som er blant de største utfordringene planeten vår står overfor. Gjennom ulike avtaler prøver verdens land å redusere de alvorlige og aksellererende naturødeleggelsene som registreres verden over, her nevnt de to viktigste; 2013 – Konvensjonen om vern av biologisk mangfold og Parisavtalen 2016 om klima. . Det forutsettes her en verdensomspennende dugnad der enkeltland og lokalsamfunn implementerer tiltak for å stoppe den dramatiske utviklingen verden går mot og som kan gi våre etterkommere helt andre livsbetingelser.

Det er i denne sammenhengen vi ser kommuneplanens miljøforpliktelser; som et lokalt bidrag i en global oppgave.

Vi har imidlertid den oppfatningen at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp forpliktelsene vi her har minnet om. Slik er det nok også i mange andre kommuner, at saksområdet miljøvern er lavt prioritert.

Vi mener derfor at mange kommuner må styrke den miljøfaglig kompetanse. Det vil, etter vår mening, klart bidra til større oppmerksomhet og interesse generelt i befolkningen og næringsliv om miljøspørsmål om den lokale miljøforvaltningen styrkes og gis muligheter til også å drive mer utadretta virksomhet. Slik sitatene fra kommuneplanen også forespeiler.

Naturvernforbundet mener Søgne kommunes miljøforvaltning bør bli gjenstand for nærmere diskusjon med prioriteringer i budsjettarbeidet. De forhold vi særlig finner grunn til å foreslå, vil være å utvide miljøvernlederstillingen til hel stilling og å avsette nødvendige midler til å utarbeide en miljø- og ressursplan og til kartlegging - særlig av biologisk mangfold.

Avslutningsvis vil vi også uttrykke et ønske om et tettere samarbeid med kommunen innen vårt interesseområde.