Onsdag 20.03 skal Plan- og miljøutvalget drøfte veien videre i planen for boligfeltet Øygardsheia nord. Bakgrunnen er innsigelsene både Statens vegvesen og Fylkeskommunen har til planen. Fylkeskommunen har vært kritisk til planen siden oppstart. Deres tydeligste innsigelse er manglende landskapshensyn. Dersom kommunen mot all formodning velger å se bort fra fylkeskommunens innsigelse, blir saken løftet til Kommunaldepartementet. Det er svært sjelden departementet velger å overstyre fylkeskommunen.

Ved planoppstart forutsatte fylkeskommunen at det skulle utarbeides en landskapsanalyse som skulle legges til grunn for utviklingen av området. I denne påpekes viktigheten av å bevare vegetasjonen, plassere byggene i terrenget etc. Dette er ikke fulgt opp i det hele tatt. I realiteten planlegges det en vegg av overdimensjonerte «fuglekassefunkishus» som vil bli liggende som en festningsmur på toppen av Øygardsheia, synlig fra hele Langenes. Planskissene tyder på at Øygardsheia Nord vil bygges etter samme mal som alle nyere boligfelt i Søgne, maksimalt utnyttede flatsprengte tomter blottet for estetiske hensyn. Kommunens administrasjon påpeker selv at Søgne kan være tjent med å ha større variasjon i boligområdene for å gi kjøperne større valgfrihet.

Skissene som utbygger har fremlagt er mangelfulle og misvisende. Fotovisualiseringen er fremstilt i et slags fugleperspektiv som gjør at terrenginngrepet ser mindre «dramatisk» ut enn hva det vil være i virkeligheten. Det er også vanskelig å kjenne seg igjen i visualiseringene pga dårlig grafikk. Det ser for eksempel ut som at det har dukket opp nye store fjell bak Øygardsheia som ikke finnes i virkeligheten. Den dårlige grafikken gjør at hele Øygardsheia ser ut som en verden laget i dataspillet Minecraft. Er dette et forsøk på å grønnvaske prosjektet? Med all teknologien som er tilgjengelig i dag, hvorfor velger man ikke heller å fremstille området slik det ville komme til å se ut i virkeligheten?

Det er økende misnøye til planen blant kommunens innbyggere og mange har skrevet under på Stokkelandsskogen velforenings opprop mot planen. Slik planen er skissert vil et naturskjønt og velbrukt friluftsområde bli ødelagt. Man bør lytte til Fylkeskommunen i denne saken!