Presset på tjenesteapparatet som skal sørge tjenester til innbyggerne og flyktninger er allerede stort. Det skriver saksbehandler Gunn-Heidi Gabrielsen i saken som skal behandles i Tjeneste- og levekårskomiteen i dag tirsdag.

Songdalen kommune anmodes av IMDI om å bosette 40 personer i 2016 hvorav 15 enslige barn og unge, og 45 personer i 2017 hvorav 20 enslige barn og unge. Anmodningen omhandler primært endring av aldersgruppe, samt økning med 5 personer for 2017.

Det er de siste månedene etablert tre asylmottak for enslige mindreårige i kommunen. Flere mottak er under planlegging. Kommunen har, også før denne etableringen, en veldig høy andel fremmedspråklige barn og unge.

Derfor vurderes det mest faglig forsvarlig å opprettholde bosetting som i dag, med økning som forespurt i 2017, men med samme aldersgruppe som i dag.

Rådmannens forslag til vedtak er at Songdalen kommune opprettholder vedtak om å bosette 40 personer i 2016, og øker bosetting til 45 personer i 2017.

Songdalen kommune imøtekommer ikke IMDI sin anmodning om å bosette enslige mindreårige.

Sakslisten kan leses her

Møtet holdes klokken 1230 i Juvet på Songdalen rådhus.