Fenomenet eiendomskatt er umoralsk, usosialt og et tyveri. Eiendomskatt skal betales etter en verditakst på eiendommen, og det nye nå er å beregne salgstakst. Det vil si at jo mer egeninnsats, penger og arbeid folk legger ned i sine hus og eiendommer jo mer skatt må de betale. Det vil igjen si at de som ikke tar vare på verdiene slipper billigst unna. Ut fra gjeldende regler kan kommunen kreve 0,7% av salgstakst i eiendomskatt per år, dette vil kunne beløpe seg til mellom 10.000 og 14.000 kroner per år for en normal enebolig.

Først kjøper/bygger du deg et hus for beskattede lønnsinntekter, (dersom du bygger betaler du også mva på alt byggemateriell), så bruker du skattebelagte penger til vedlikehold, utbygging og standardheving. Til slutt når dine arvinger en gang skal overta huset ditt, skal de også måtte betale nærmere 20% i arveavgift på den samme eiendommen.

Det vil si at i tillegg til all annen beskatning må du betale skatt av en verdi du ikke har realisert. I tillegg har de fleste låneopptak på egen bolig, og fordi verditakst ikke vil bli redusert med låneopptaket, vil man altså måtte betale skatt for eiendom ”egentlig eid” av långiver (banken).

Regneeksempel: Husets verdi 1.800.000,- lån 1.400.000,- eiendomskatt med 0,7% sats = kr.12.600,- det vil si at du betaler kr.9.800,- i skatt på lånet ditt.

Hvor i kommunen du bor vil i høyeste grad slå ut på denne skatten, den er altså tilfeldig ut fra hvor det til enhver tid er populært å bo. Denne skatten er derfor svært usosial, dvs den vil kunne ramme minstepensjonister og andre med lav inntekt som hele sitt liv har bodd sentralt i kommunen. Vi mener derfor at politikere som er opptatt av en rettferdig fordeling, ikke kan gå inn for denne skatten.

Vi kan ikke akseptere en slik urettferdig skatt i en kommune hvor man bruker mer penger på drift enn det regjeringen legger opp til gjennom sine overføringer til kommunene. Det er å si at ”målet helligjør middelet” å si at eiendomskatt må jo alle tåle for at vi skal kunne pleie våre syke på en god måte. Det er kanskje slik at Songdalen gir sine innbyggere bedre og dyrere tjenester enn hva regjeringen legger opp til, selv om vi driver mer effektivt enn mange andre kommuner. I motsatt fall må den sittende regjering ta ansvar for at kommunen ikke får tilstrekkelige rammeoverføringer slik at innbyggerne får de tjenester de har krav på.

Det saken egentlig gjelder, er at enkelte vil bruke eiendomskatten til å finansiere bygging av nytt rådhus på Nodeland, samt kulturhus både på Nodeland og på Finsland.

Vi mener at eiendomskatt er: Usosial, tilfeldig og tyveri med loven i hand. Derfor vil vi ikke akseptere slik skatt i Songdalen. Vi synes det er trist at enkelte kommunestyrerepresentanter i partier som normalt ikke vil ha en slik skatt vil innføre den nå, kanskje bare fordi de ønsker å få realisert sine drømmer om praktbygg i sine respektive deler av kommunen.

12/2-2007

Thor Messel

Leif A Grødem

Kommunestyrerepresentanter