Mandal Sanitetsforening satte høsten 2014 i gang et nytt prosjekt ved Mandal Helsestasjon. I samarbeid med helsestasjonen og Familiens Hus finansierer "Saniteten" en 10 % stilling i skolehelsetjenesten som er forbeholdt gutter i videregående skole. Denne tjenesten er bemannet kun med menn. Initiativet er tidsriktig og offensivt. Norske Kvinners Sanitetsforening startet opp arbeidet med kontrollstasjoner for mor og barn, som er forløperen til dagens helsestasjoner, for 100 år siden. Folkehelsearbeidet er nå en kommunal oppgave. Helsestasjoner ble en lovpålagt kommunal oppgave i 1970. Norske Kvinners Sanitetsforening har siden stiftelsen i 1896 tilpasset sitt frivillige arbeid storsamfunnets behov og overført milliardverdier gjennom dugnaden. Lokalt viser innsatsen for gutter i ungdomsskolen nå at Saniteten er annet enn steking av munker og salg av fastelavnsris.

Sanitetskvinnenes første formålsparagraf var: «At skaffe Sanitetsmateriel til Brug saa vel i Krig som under Ulykkestilfælde i Fred, og at arbeid for at Kvinderne omkring i Landet gjøres fortrolig med den første Hjælp i Ulykkestilfælde». I ly av verdenskrigene tok sanitetskvinnene fatt i tuberkulose, kreft, revmatisme, beinskjørhet. I 1996 ble det opprettet et eget fond for kvinnemedisinsk forskning og arbeidet for kvinners livsvilkår ble styrket i 2002. Barn, unge og eldre er også organisasjonens satsingsområder. Sanitetskvinnenes frivillige arbeid gir store ringvirkninger i Norge.

Helsesøsterarbeidet i skolene har fått økt betydning ettersom samfunnet stadig er blitt mer komplekst. Tenåringer utfordres med rus og sex, og kan også streve med kropp, trening og vekt. Hverdagen kan være tung og vanskelig, og flere tenåringer opplever konflikter med sine nærmeste. Den moderne og utvidete familien former slektstrær som rosebusker, der tornene finnes bak blomstene. Kommunene har ofte et helsetilbud til gutter og jenter fra 13 til 24 år. Tilbudet er gratis og lege, psykolog, helsesøster og jordmor er tilgjengelige.

Saniteten mener behovene er større enn de tilbudene som kommunene gir. Det ser også ut til at manglende ressurser særlig går ut over gutter ettersom jenter har lavere terskel for å kontakte helsesøster og dermed forbruker store deler av ressursene. Saniteten mener en av årsakene ligger nok i at det kan være vanskelig for gutter å oppsøke kvinnelig helsepersonell, på samme som det kan være vanskelig for jenter å forholde seg til mannlig helsepersonell.

Kommende tirsdag skal Saniteten og samarbeidspartnerne i Familiens Hus oppsummere erfaringene det siste skoleåret. Tilstandsrapporten for den oppvoksende slekt bør interesse foreldre og foresatte. Ungdommens spørsmål til førstelinjetjenesten i helsevesenet er en temperaturmåler på utfordringene tenåringene står overfor. Her kommer svarene på hva ungdommen ikke snakker om hjemme, men som former livene deres i en avgjørende fase i livet. Svarene angår oss alle.