Mandag skal plan- og miljøutvalget på befaring på Pålsnes. Et

stridsemne er et rekkefølgekrav om å bygge gang- og sykkelvei helt ut

til riksvei 456, KrF vil foreslå ny trase for denne.

– Skal de måtte bygge gang- og sykkelvei ikke bare på Pålsnes, men også gjennom hele Nodenesplanen og ut til riksvei 456, så blir det neppe noe bygging der ute på 10-15 år, sier Torfinn Kleivset (KrF). Han er leder for plan- og miljøutvalget og tok under onsdagens møte initiativ til at behandlingen av den nye planen måtte utsettes. Dette stilte de øvrige partiene seg enstemmig bak. Det er seks medlemmer i utvalget som ikke var med og behandlet denne planen før valget.

Utvalget skal bruke omlag en time på befaringen før de behandler saken videre på rådhuset.

– Ofte blir saker utsatt når dere har vært på befaring slik at utvalgsmedlemmene kan ta opp saken på nytt i sine partigrupper. Vil dette skje denne gangen?

– Nei, vi tar sikte på å behandle saken mandag, fordi det blir ikke siste gangen vi får denne saken. Blant annet er det jo striden om en gang- og sykkelvei hvor det kan komme nye forslag til trase på bordet. I så fall må jo saken ut på ny høring.

– Har du nytt forslag til trase på lur?

– Ja, men jeg vil ikke gå inn på detaljer i det før mandag, svarer Kleivset.

Bakgrunn

En grunn til at Kleivset holder kortene tett til brystet, er at uansett hvor en ny gang- og sykkelvei blir lagt på Pålsnes, så vil det ramme privat grunn. Et alternativ som har vært nevnt på møter tidligere, er å forbinde en gang- og sykkelvei med Langeneshagen, altså finne en trase nord på Pålsnes. Der går det i dag en privat vei som må bli kommunal skal dette bli mulig. I dagens plan legges det opp til at gang- og sykkelveien skal følge bilveien ut til riksvei 456. Dermed skal den gå gjennom Nodenesområdet. Her er det heller ikke gang- og sykkelvei. Skal denne bygges vil det bety flere ekspropriasjoner.

Ellers står striden i området om hvor mange nye boliger som skal kunne bygges der, samt hvordan arealene mot sjøen skal reguleres. I det opprinnelige forslaget fra rådmannen – som det gamle planutvalget forkastet – skulle store deler, ofte helt inntil folks hus, reguleres til naturområder. Det vil legge begrensinger på hvilke endringer folk kan gjør i egen hage. Det gamle planutvalget forkastet altså deler av disse planene, men Fylkesmannen forlanger at naturområdene reguleres slik rådmannen foreslo.

I tillegg er det strid om antall boliger og bygging i 100-metersbeltet. Her er både rådmann og politikere uenige med Fylkesmannen. Rådmannen mener området er bebygd og det må kunne åpnes for fortetting. Fylkesmannen mener det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet må gjelde. Tolkningen av dette avgjør om det blir ja eller nei til omlag 15-17 nye boliger i området. Og området tatt i betraktning: Det er store summer det er snakk om. Mandag starter debatten for alvor.

Pålsnesområdet slik Fylkesmannen har ønsket å regulere området.