I forbindelse med prosjekt ”Ulovlig Bygging i Strandsonen” har kommunen tidligere foretatt en kartlegging av en rekke eiendommer på Kilstangen.

Det ble i forbindelse med en av hyttene avdekket at det er bygget et uthus og stupebrett, uten at det er søkt om tillatelse.

Hytteeieren har, etter dette ble oppdaget, søkt om tillatelse til å beholde de omtalte tiltakene.

Rådmannens forslag var at Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven da vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.

Bernt Daland, (Frp) mente at disse tiltakene ikke var søknadspliktige i henhold til plan og bygningsloven den gang de ble oppført.

Status for eiendommen i kommuneplansammenheng for ca 20 år siden var at eksisterende byggeområde for hytter, hvor fortetting var tillatt.

Saken gikk tilbake til administrasjonen som skulle se mer på den gamle planen og om Frps påstander var korrekte.

Arnold Markussen