Plansjef Dag Arntsen i Søgne kommune opplyser i forbindelse med

økonomiplanen at det er positive tall for eiendomsenheten for perioden

2013 til 2016 og at kommunale bygg skal bli bedre ivaretatt enn det som

har vært tilfelle de siste årene.

Han opplyser også at det er problematisk å få tak kvalifiserte folk til enheten.

Det har lenge vært et problem med vedlikehold av kopmmunale bygg.

Dersom budsjettforslaget får flertall i kommunestyret, kan det bli en bedring på dette.