Søgne kom ikke godt ut av lokaldemokratiundersøkelsen som er foretatt av KS. Under samtlige påstander har Søgne det dårligste resultatet sett fra innbyggernes ståsted. I siste fellesnemdsmøte ble undersøkelsen lagt fram for politikerne.

– Nå er vi spent på hvordan det står til med lokaldemokratiet, sa leder av fellesnemda Harald Furre og ga ordet til Jan Inge Tungesvik fra KS som la fram fakta uten andre kommentarer til undersøkelsen enn at den skal vise temperaturen i de tre kommunene som nå er i ferd med å bli til en.

Måler temperaturen

– Hvordan er temperaturen akkurat nå i samspillet mellom politikere og innbyggere? Det er målet med denne undersøkelsen, sa Tungesvik før han gjennomgikk undersøkelsens resultater og minnet politikerne avslutningsvis på at undersøkelsen kan være en pekepinn om endringsmuligheter og hva en må se nærmere på inn i den nye storkommunen.

Undersøkelsen er gjort både blant folkevalgte og innbyggere og inneholdt fire elementer hvor det ble sagt noen påstander hvor en skulle si seg enig eller ikke enig. Dette er så regnet om i prosent per kommune slik at en kan se ulikhetene.

Pålitelig styre

Her ble det gitt tre påstander som fikk følende prosentvise enighet.

Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen.

35 prosent i Søgne er enig i påstanden, mens 46 prosent i Songdalen er enig, best ut kommer Kristiansand med 51 prosent.

Også når det gjelder om de folkevalgte misbruker sin makt til personlig fordel, kommer Søgne dårligst ut. Songdalen scorer best på denne påstanden, da 64 prosent mener at folkevalgte ikke misbruker makten sin. Kristiansand har 56 prosent, mens her er innbyggerne i Søgne skeptiske. Bare 40 prosent har tro på at det ikke utøves maktmisbruk hos det forlkevalgte. Flest er det i Søgne som tror at gode personlige forbindelser inn i kommunen betyr at en får lettere ivaretatt sine interesser. Hele 69 prosent mener det i Søgne, like bak Kristiansand med 67 prosent, mens færrest tror at det gjelder å ha kontakter i Songdalen. Her er det 57 prosent som mener kontakter hjelper.

Ansvarlig styre

Neste punkt i undersøkelsen har overskriften ansvarlig styre.

Første påstand er at kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken. Også her kom Søgne svakest ut. Bare 48 prosent mener at informasjonen er god, mens 64 prosent kristiansandere er enig og 65 prosent songdøler er fornøyd.

Alle tre kommunene kommer svakt ut av det når det gjelder informasjon til innbyggerne om hvordan kommunens inntekter brukes. Når det gjelder måten kommunen takler utfordringene som deres samfunnet står ovenfor, er igjen tallet nedslående for Søgne. Bare 40 prosent mener at det takles forsvarlig, mens det både i Kristiansand og Songdalen er 69 prosent som er enig i påstanden at kommunen takler utfordringer.

Fornyelse og inkludering

Kun 34 prosent mener at Søgne kommune fornyer og utvikler seg, det er langt svakere enn de to andre kommunene, hvor Kristiansand scorer høyest med 54 prosent og Songdalen 48. Når det gjelder at kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet står de tre kommunene ganske så likt med Kristiansand 45 prosent, Songdalen 46 og Søgne 44 prosent.

Svak score for Søgne

Svarene er også bearbeidet slik at en får en skala fra en til fire. Fire står for den mest positive vurderingen, men en er mest negativ. Hvis en har en score på 2,6 er svaret innenfor det positive i følge undersøkelsen. Søgne oppnår en score på 2,6 kun på påstanden om at innbyggerne vet nok om kommunen til å kunne benytte seg av stemmeseddelen på en fornuftig måte. Dårligste score for alle kommunene er hvorvidt det hjelper å ha personlige kontakter for å få ting gjennom. Her havner Søgne på 1,9 som betyr at mange mener at det hjelper med kontakter. Heller ikke Songdalen og Kristiansand havner innenfor positiv score her, med score på henholdsvis 2,2 og 2,0.

Folkevalgte og innbyggere

Sammenligner en svarene fra folkevalgte med svarene fra innbyggerne er det tydelig ulik oppfatning av en del synspunkter.

Politikerne i Songdalen har bedre score enn innbyggerne på alle påstandene, og enda større er spriken mellom innbyggernes mening i Søgne og politikerne i Søgne. Innbyggerne er ikke så fornøyd med tingenes tilstand som politikerne.

Folkevalgte

Politikerne har også fått 20 spørsmål hvor de spørres om deres syn på det å være folkevalgt. Både Søgne og Songdalens folkevalgte mener at godtgjørelsen de får for å være i politikken ikke står i stil med arbeidsinnsatsen.

Hele rapporten kan leses på bedrekommune.no hvor en kan se resultatene også fra de andre 75 kommunene som har gjennomført lokaldemokratiundersøkelsen.