Statens vegvesen har fått en bestilling på å utrede Hølleveien med tanke på trafikksikkerthet, myke trafikanter og opprettholde framkommelighet.

Det er prosjektleder Inger Ann Fidjestøl og planleggingsleder Marit Hunnes i Statens vegvesen som arbeider med planen som er svært kompleks. Trafikken på Hølleveien er blandet. Det er trafikkåre ut til Høllen Vest, noe som medfører mye tungtransport i tillegg til annen trafikk, skole og næringsområde.

– Finansiering er ikke avklart. Det er bevilget penger til å gennomføre planen. En plan som er godt egnet til å kunne bygges ut etappevis, forklarer de to planleggerne.

Planen inneholder sykkelvei med fortau. Det betyr at syklister og gående får hver sin del å ferdes på. Det skal komme ny undergang ved Linnegrøvan. Den er per i dag uoversiktlig og det har skjedd flere uhell her.

– Den får større vinkel slik at det blir sikt gjennom hele undergangen, sier Hunnes.

Utkjørsler fra hus langs Hølleveien vil bli avstengt og en ny felles vei for utkjøring i Jakobs vei vil bli etablert. Når det gjelder området rundt Nygårds skole er det snakk om opprydding og oppstramming. Bussholdeplassen ved Nygård skole skal kun bli for busser. Holdeplassen som ligger ved Dr. Rhodesvei er planlagt med skikkelig busslomme.

– Der er det bare en hvit kantlinje og et busstoppskilt. Vi har tellinger som viser at det er mange som bruker denne, der må gjøres noe, sier Fidjetøl.

Det er så stor trafikk på Hølleveien at det kunne nesten utløse en firefelts vei, men det er ikke aktuelt.

– På Rv 9 forbi Bryggeriet i Kristiansand er det enda mer trafikk, men der er heller ikke firefelt. Med riktige trafikksikringer er det helt innenfor, sier Hunnes.

Søgne kommune har ivret etter å få reguleringsplanen for Hølleveien på plass.

– Den er ikke så ulik gamle planer som ligger der, vi har blåst støv av dem og gjort noen endringer, sier Fidjestøl.

Planen er at reguleringsplanen kommer på det politiske bord i løpet av høsten.