Til onsdag skal plan- og miljøutvalget i Søgne ha møte. Blant sakene som skal behandles i møtet er vedtak av detaljregulering for praksisarealer ved Søgne videregående skole.

14. mai gikk høringsfristen på detaljreguleringen ut. Fylkesmannens høringsutspill til planen gikk på at dersom ikke rekkefølgekravet om etablering av gang- og sykkelvei fra Stausland til Søgnetunet ikke ble tatt bort, da blir det heller ingen skole.

– Hvis rekkefølgekravet opprettholdes er det ikke nok midler til å innfri dette. Da må prosessen stoppes og må tilbake til ny politisk behandling, sa fylkesutdanningssjef Arly Hauge til Bsnett i mai (se relatert sak).

Onsdag ettermiddag sendte en av Fremskrittpartiets representanter i utvalget, Bernt Daland, ut et forslag til nytt vedtak. Forslaget ble sendt til samtlige gruppeledere i de politiske partiene i Søgne, og bes videreformidlet til partienes representanter i utvalget.

Dalands forslag lyder som følger:

"Alternativ 2: (rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei frafaller)1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne vgs. – plan ID 201708 (vedlegg 1, 2 og 4) vedtas, jf. Plan- og bygningsloven paragraf 12–12.2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atp-midler jobbes hardt for at gang- og sykkelvei, gatelys, ev. andre trafikksikringstiltak prioriteres høyt innenfor dette aktuelle området."

I saksframlegget til møtet presenterer rådmannen to alternative forslag til vedtak. Det ene lyder som Daland presenterer ovenfor, utvidet av Daland med ønske om prioritering i framtiden, mens det andre foreslår at rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei opprettholdes.

I fylkeskommunens uttalelse vurderer de det dit hen at bruken av praksisarealene ikke vil genererer med trafikk og at der dermed ikke utløser krav og gang- og sykkelvei. I administrasjonens kommentar til uttalelsen skriver de følgende:

– Det er tidligere vurdert at rekkefølgekrav til gang- og sykkelvei er et rimelig krav. Administrasjonen kan ikke se at planforslaget legger til rette for så stor endring av bruken av området, at det kan forsvares å ta ut rekkefølgekravet. Fylkeskommunen bruker å anbefale at rekkefølgekrav knyttet til trafikksikkerhetstiltak opprettholdes, da det ikke gjøres i denne saken fremmer administrasjonen to alternative forslag til vedtak, med og uten omtalte rekkefølgekrav.

Saken skal som nevnt opp til politisk behandling i plan- og miljøutvalgets møte til onsdag den 13. juni, klokken 09.00. Møtet vil bli sendt direkte på bsnett.no.