Årsmøte i Mandal AP har vedtatt å jobbe for en bilfri Bryggegate på sikt. For at dette skal la seg gjøres, må flere forutsettinger være på plass. Blant disse er god adkomst fra alle områder i kommunen til bryggegata, handel, uteliv osv.

Årsmøte i Mandal AP ønsker en løsning som både tar hensyn til miljøperspektivene samt sikrer handel og næringsdrivende i byen. Noen av forslagene som har vært nevnt er å lede trafikken gjennom Uranienborg (parkeringshuset), eller føre trafikken i en tunnel under sentrum.

For å lykkes med intensjonene for en bilfri bryggegate må det være en god kommunikasjon med fylkeskommunen og andre aktuelle aktører. Dette ønsker vi å gjøre for å sikre at lokale inneressegrupper blir hørt og at deres innspill blir tatt med i prosessen. Da får vi en bred tilslutning rundt en løsning som skal gjelde for Mandals innbyggere.

Om målet for en bilfri bryggegate skal kunne realiseres, må det være økonomisk gjennomførbart. Derfor ønsker Mandal AP å undersøke alle muligheter for offentlige midler til et slikt prosjekt.

I første omgang må det gjennomføres en utredning som tar for seg konsekvenser og kostnader ved ulike gjennomføringer av en bilfri bryggegate i Mandal. I etterkant av resultatene fra utredningen, må man treffe en beslutning som kommer innbyggernes interesser til gode.

Mandal AP vil at:

• Bryggegata skal bli bilfri på sikt.

• Faktorer som for eksempel god tilgjengelighet for alle kommunens innbyggere, mulighet for å drive handel og et florerende uteliv ivaretas.

• Det gjennomføres en utredning som tar for seg konsekvenser og kostnader ved ulike gjennomføringer av en bilfri Bryggegata i Mandal.

For årsmøte

Mandal Arbeiderparti

Jan Øyvind Åvik

Leder