Politikere har etter Demokratenes mening et særskilt og viktig ansvar for å skape et ytringsrom som bidrar til at flere stemmer deltar i den offentlige debatten. Som folkevalgte har vi et spesielt ansvar for å legge til rette for dialog, involvering og medvirkning. Da trenges det mer og ikke mindre åpenhet - i alle politiske prosesser i nye Kristiansand.

Det er derfor helt avgjørende og viktig å ta lærdom av den manglende involvering av innbyggerne i store og viktige saker som har stor betydning for alle innbyggerne i Nye Kristiansand som: Silosaken - Gartnerløkka - Kristiansand havn - Kanalbyen - Bompenger - BPA . Demokratene ønsker en forbedring til det bedre - ved å sette folket i Søgne, Songdalen og Kristiansand - foran kommunale systemer som ikke tjener folket.

Vi skal ta mange viktige beslutninger i byggingen av Nye Kristiansand. Og her er det enda tid til å gjennomføre brede høringer, ha møter, oppsøke folk der de er. Hva tenker folket om sentrumsutvikling, bydelsutvikling, hva skal skje i Søgne, og hvordan ser tjenestetilbudet i Finsland ut om 2-4 år?

De politiske partiene har lave medlemstall enn tidligere. Det medfører at politikere fra etablerte partier som alt for ofte lever i ekkokammer og politisk vakuum. Det betyr at vi må tenke annerledes når det gjelder involvering før beslutninger tas. Det er partiene og politikere som må finne nye arenaer og være på tilbudssiden for å sikre at de har best mulig beslutningsgrunnlag.

By opp til samsnakk og dialog utenfor eget parti. Det gjør Demokratene ofte når vi gjennom interpellasjoner og spørsmål setter mange nye saker på den politiske dagsorden - etter henvendelser og innspill fra folk, lag og organisasjoner. Ofte til ordfører og det politiske flertallets sin store irritasjon.

De tradisjonelle arenaene som deltakelse på åpne møter, høringsinnspill og leserinnlegg i avisa, brukes ikke av et flertall av innbyggerne. Ikke alle holder lokalavisa og heller ikke alle er aktive på nett og sosiale medier. Den store utfordringen er derfor å finne arenaer som åpner for flere stemmer og grupper. Skal vi få til åpne prosesser med klart språk, kan vi heller ikke legge opp til spørsmål og debatter som er så spesialiserte at folk må ha inngående fagkunnskap på området for å kunne bidra. Eller ha fulgt en prosess i 10 til 20 år.

Skal vi lykkes i å bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i nye Kristiansand må vi politikere gå foran som gode eksempler når vi omtaler hverandre. Ønsker vi bred deltagelse, åpenhet og raushet kan vi ikke rakke ned på meningsmotstandere, verken som medmennesker eller som politikere. Det er farlig for demokratiet når folk vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. Vi trenger alle stemmene og da må vi alle ta ansvar for et godt ytringsklima med stor takhøyde -  også med flere folkeavstemninger  og bedre politikere som tar ombudsrollen på alvor.

Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal

1 og 2 kandidat for Demokratene i Nye Kristiansand