Statens Vegvesen fjerner alternativene med nordlig trasè på ny E-39

Tirsdag kom det siste utkastet fra Statens vegvesen på hvor de anbefaler at E-39 skal gå gjennom Søgne.

I utgangspunktet var det tenkt å utrede tre alternativer. Det ene alternativet var tenkt i tunnel som skulle gå under Vedderheia, ned til Lindelia og så nordover og rundt Trysfjorden.

De to andre alternativene var inntegnet med bro over Trysfjorden.

I brevet som kom til kommunen på tirsdag er det klart at veimyndighetene helt i sluttfasen trekker ut alternativet med en nordlig trasè rundt Trysfjorden.

Nå ber veivesenet planmyndighetene  i Søgne kommune om de vil vurdere å ha alle tre alternativene ut til offentlig ettersyn, eller bare de to alternativene som innebærer bro over Trysfjorden.

Statens Vegvesen sier i brevet til kommunen at de kommer til å varsle innsigelser til forslaget hvor veien legges rundt Trysfjorden.

Et reelt alternativ

Det foreligger to alternativer med forskjellig tunnellengde. Veivesenet fraråder alternativet med den lengste tunnelen på grunn av vesentlige høyere vedlikeholdskostnader.

De skriver i brevet at dette alternativet, på grunn av merkostnader til investering, drift og vedlikehold av den tunnelen som er 1,4 kilometer lenger enn det korte alternativet, ikke bør velges.

Dermed står det bare igjen en veistrekning som veimyndighetene anbefaler.

Veien kommer da ut av tunnelen ved Volleberg. Det blir et stort kryss ved Monan før den går inn i tunnel fra Klepland.

Veien kommer opp i dagen og går over bro på baksiden av Randesheia, der den går inn i ny tunnel som kommer ut ved Lunde.

Så er det planlagt at den går i bro midt mellom Tinntjønn skole og Lunde skole.

Videre går veien i dagen fram til Lohnelier der det blir et stort kryss.

Deretter ned til Trysfjorden der veien går i bro over fjorden og ligger i dagen videre til Døle bro.

Dette kan sees på det øverste kartet.

Merkelig

Søgne Arbeiderparti har vært et av de partiene som har kjempet hardt for å få utredet et nordlig alternativ på den nye veien.

Bjørn Egeli, som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet sier til Budstikka at han synes det virker merkelig at veivesenet vil reise innsigelse mot at en slik trase ikke engang skal være med på høringsrunden.

– Det var Statens vegvesen som sa de måtte ha en korridor nord for Trysfjorden med når de skulle skulle utrede sine forskjellige alternativ. Nå, etter de har sett på forslaget, sier de at de vil reise innsigelse dersom det tas videre med i høringsrunden. Merkelig, sier Egeli.

Han vil ikke kommentere noe mer før han har sett en god begrunnelse fra veimyndighetene.

400 millioner dyrere

Enhetsleder for arealenheten i Søgne kommune, Glenn Austegård, sier til Budstikka at han tror de forslagene som veivesenet kommer med er de beste for kommunen.

– En vei på nordsiden av Trysfjorden er regnet ut vil bli 400 millioner kroner dyrere enn broløsningen. I tillegg vil den bli lenger og ta lenger tid å kjøre enn det som er foreslått. Dette veier selvsagt tungt, sier Austegard.

Han er likevel ikke helt enig i veivesenets forslag om en tunnel som kommer ut ved Lunde og skal gå på bro mellom Tinntjønn og Lunde skole er det beste.

– Jeg tror det beste for Søgne kommune vil være den dyreste løsningen med tunnel som kommer ut 1,4 kilometer lenger vest og går under Vedderheia før den kommer ut i dagen igjen.

– Uten at jeg skal forskuttere noe så tror jeg det vil være den løsningen Søgne kommune vil anbefale, sier Glenn Austegard.

Nå gjenstår en politisk behandling av veivesenets evaluering før veitraseen skal ut på høring.