– Å yte gode tjenester er det viktigste for kommunen. Det og å være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler. Men vi må ha økonomisk handlefrihet og dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb. Vi skylder de også forutsigbar økonomi, sa rådmann Kjell A. Kristiansen i innledningen.

Budsjettet ble presentert for Songdalens politikere fra kl 10.00 onsdag formiddag. Pressen fikk det til gjennomsyn fra kl 0800 med sperrefrist til kl 10. 379 millioner kroner er Songdalens budsjett for 2017. Dette har vokst fra 363 i 2016.

Under presentsjonen måtte de dempe lyset fra solskinnet utenfor. I rådmannens presentasjon var forventningene til utbytte fra Agder Energi også blitt dempet: I 2017 får kommunen rundt 9 millioner, men året etter tror de utbyttet blir omlag 5. Dette må tilpasses i driften. I tillegg mister kommunen 3,5 millioner i inntekter fordi staten vil bosette 30 flyktninger i stedet for 45 neste år. I alt vil kommunen få 20 millioner i inntekter fra eierskapet i Agder Energi og utbytte fra fond i 2017. Til sammenligning er inntekten fra eiendomsskatt på cirka 8 millioner.

Antall innbyggere betyr mye for hvor mange penger en kommune får fra staten. I økonomiplanen har kommunen lagt seg på en middels utvikling, fra 6419 i 2016 til 6930 innbyggere i 2021. Fødselsoverskudd, arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger er årsak til veksten, men særlig arbeidsinnvandring er vanskelig å forutse. Kommunen legger til grunn at bunnen er nådd i markedet etter oppsigelsene innen oljesektoren.

Investeringer

I 2017 skal kommunen bruke 43 millioner på investeringer. Da er det ikke satt av penger til ny barneskole på Nodeland i 2017, i tråd med politikernes vedtak er denne utsatt. Men investeringen på 150 millioner kommer fra 2018 og utover. Videre er det satt av penger til Elvestien sør på Nodeland, utbedring av Minkfarmen, utbedre veien på Kolekniben og idrettspark i Finsland. Videre skal gang- og sykkelvei på Kulia og Svartjønnheia reguleres ferdig.

Øker ikke skatten - bevarer tjenester

Rådmannen foreslår ikke å øke eiendomsskatten i kommunen: «Rådmannen har ikke sett det hensiktsmessig å foreslå økt eiendomsskatt i budsjettet for 2017, men dette kan bli aktuelt senere i økonomiplanperioden,» skriver han i budsjettet. I alt vil gjelden vokse fra 478 millioner i 2016 til 586 millioner i 2020. Kommunen har allerede høy lånegjeld målt pr innbygger, langt høyere enn for eksempel Søgne.

Bakgrunnen er at rådmannen har sydd sammen et budsjett der de ulike enhetene ikke må kutte, selv om økonomien er stram. Noen får også økte rammer.

– Enhetslederne gjør en kjempejobb, vi må bevare de rammene de har og ikke kutte her for å investere mer. Jeg har sagt det før, sagt det nå og skal ikke si det igjen, sa rådmann Kristiansen.

«Et økende antall innbyggere strever med hverdagen. Kommunens innsats bør derfor trappes opp. Rådmannen foreslår økte rammer for ressurskrevende brukere, introduksjonsprogrammet for flyktninger, økonomisk sosialhjelp og kvalifisering til arbeid,» skriver Kjell A. Kristiansen. Enhetene som styrkes er disse:

• Nav• Barnevern• Skole– Vi er imponert hvordan skolen håndterer alle med utfordringer. Vi er opptatt av å øke rammene til skolene, sa Kristiansen.

– Vi må dessverre øke barnevern med 1,5 millioner. Vet ikke om det er nok, men det er høyst nødvendig at behov for å øke det området. Mange unger som ikke har det bra, sa økonomisjef Arild Andresen.

En positiv side ved at Songdalen har høyere ledighet enn snittet, er at de får penger fra regjeringens tiltakspakke innen bygg og anlegg. Songdalen får 650.000 kr i 2016 og '17. I år brukes pengene i Noden, neste år til vedlikehold av veiene.

Utdrag fra investeringsbudsjettet

Dette er noen av investeringene som skal foretas i 2017-2020 (år i parentes):

Ny skole på Vollan (Nodeland): 2018: 20 mill, 2019: 66,6 mill og 2020: 60 mill. (I alt 150 millioner).

Finsland idrettspark: 2016: 300.000 kr, 2017: 2,8 millioner og 2018: 4,6 millioner.

Utbedring av vei Kolekniben: 2,5 millioner (2018).

Turløype Elvestien sør: 2 millioner kr (2018)

Minkfarmen: 1 million (2017).

Kjøp av tomt til barnehage på Nodeland syd: 3 millioner (2017) (6,8 mill i 2016)

Ombygging av Finsland skole (til elever med særlige behov): 4 millioner (2017).

Sportsdekke i Finslanshallen: 1,8 millioner (2017)

Utbedre sportsdekke Nodelandshallen: 641.000 kr /2017)

Garderober Tunballen: 400.000 kr (2017) (200.000 i 2016)

Utskiftning av belegg på Bjørnungen barnehage: 500.000 kr (2017) (250.000 i 2016)

Forprosjekt Songdalstunet, omsorgsboliger og institusjonsplasser: 308.000 kr (2017)

Sikring av utvendinge trapper på tunet: 200.000 kr (2017)

Kirkegård Greipstad: 2,8 millioner (2017) (8,2 mill i 2016)

Bårehus Greipstad kirke: 1,5 mill.

Turvei Høgåsen: 666.000 kr (2017) (50.000 kr i 2016)

Reguleringsplan g/s-vei Kuliaveien: 261.000 kr (bevilget 1,2 mill i 2016).

Reguleringsplan g/s-vei Svarttjønnheia (fra fylkesveien og til toppen): 513.000 kr (2017).

Regulering i Kilen: 103.000 kr (2017) og 547.000 kr (2018).

Omregulering Kolekniben: 526.000 kr (2018).

Overvannsnett Skrefjellveien: 1,9 millioner (2017).

Overvannsnett Volleberg: 6,4 millioner (2018).

Utbedring av bru på Gjervoldstad: 128.000 kr (2017) og 641.000 kr (2018)