Klokken 17.30 torsdag kveld møtes medlemmene av Søgne kommunestyre til møte i rådhuset. I vinduet over kan du følge møtet direkte. Videosendingen vil starte når møtet går igang. Sakslisten er som følger:

PS 25/18 Godkjenning protokoll kommunestyret 15.02.18PS 26/18 Referatsaker kommunestyret 22.03.18RS 5/18 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene – mottatt per postRS 6/18 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremismeRS 7/18 Nytt kontrollutvalg – ber om fritakRS 8/18 Begrunnelse for å søke fritak for verv i kontrollutvalgetRS 9/18 Svar vedr. verv som vararepresentant i kontrollutvalget – mailkorrespondanse – Sladdet offentlig versjon

PS 27/18 Høringsuttalelse – Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandregionen (ATP-plan)PS 28/18 Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og SongdalenPS 29/18 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 – Revidert saksfremleggPS 30/18 Sluttbehandling – Områderegulering for Leireheia plan ID 201220PS 31/18 Sluttbehandling – Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609PS 32/18 Saksfremlegg – Melding om vedtak sak 8/18 – Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Søgne kommunePS 33/18 Saksfremlegg – Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalgetPS 34/18 Lovlighetskontroll – vedtakPS 22/18 i kommunestyremøte 15.02.18 Ettersendt 16.03.18 PS 35/18 Båttransport Høllen – Borøya – Skarpøya – Ny Hellesund

FO 5/18 Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen. Ettersendt 21.03.18