Naturen er verdifull og uerstattelig. De siste tretti årene er omtrent en tredel av verdens arter blitt utryddet. I dag er nær 4 000 arter på den norske rødelista over truede og sårbare arter. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er tap av leveområder. 79 % av Norges urørte natur har forsvunnet de siste hundre årene.

Når naturmangfoldloven kommer, vil den være et viktig verktøy i mange tiår framover med tanke på å bevare natur, landskap og biologisk mangfold. Skal den gi en reel beskyttelse av norsk natur, må loven overordnes annet lovverk, i likhet med menneskerettighetene. Vi i Natur og Ungdom mener det er naturlig at ikke bare hensyn til menneskene, men også til naturen, som vi er avhengige av, kommer i første rekke.