Solbjørg, vi er ofte enige politisk i saker som gjelder sårbare grupper.

Arbeiderpartiet vil også i fremtiden ha en sosial profil.

I skolesaken opplevde jeg at vi var enige frem til kommunestyretmøte oktober 2017.

I kommunesammenslåing saken er vi på hver vår banehalvdel.

Eventuelle sparte millioner vil jeg bruke til:

Riktig plassering ny barneskole. Sikre at alle elever i alle skolene i Songdalen har tilgang på iPad/Cromebook/PC. Det har ikke vært satt av tilstrekkelige midler til å sikre full dekning tidligere, men med denne økningen legges til grunn at alle ungdomsskoleelevene har tilgang til slikt utstyr fra høsten 2018. Sikre god drift i alle barnehagene med den politisk vedtatte pedagognorm og bemanningsnorm. Sikre at alle elever som har behov for ekstra hjelpetiltak får dette. Sikre at eldre som bor hjemme får dekket sine individuelle behov i sine hjem. Sikre at innbyggere med psykiske og somatiske lidelser får en individuell oppfølging. Sikre at innbyggene som trenger institusjonsplass får dette.  Sikre klare føringer for representativ og demokratisk styring. Arbeide for et mangfold av kultur-og idrettsarenaer.

Jens Stoltenberg sa en gang:

«Vi må lage gode robuste dansegulv der innbyggerne kan danse sin individuelle dans»

Det er dette jeg vil.