Yngvar Monstad hadde på vegne av MDG og Per Kjær (SV) en interpellasjon om tilslutning til ICAN Cities Appeal FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Ville ordførerne skrive under? Samme interpellasjon ble sendt til Songdalen kommunestyre og ble tatt opp av Hildegunn Schuff (MDG) onsdag. Interpellasjonene fikk noe ulik respons i de to kommunene, men med samme utfall.

Per Kjær (SV) og Yngvar Monstad (MDG) går under navnet miljøkameratene når det er snakk om miljø. De fikk ikke gehør for felles interpellasjon om atomvåpen. Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng
Hildegunn Schuff (MDG) framfører interpellasjonen i Songdalen. Foto: Anne Lise Riseng

Svarene fra ordførerne

Innledningsvis var svarene til ordfører Johnny Greibesland (Sp) identisk med ordfører Astrid Hildes (Ap) sitt svar om at atomvåpen representerer en stor trussel mot menneskeheten.

– Det er helt avgjørende å sørge for at atomvåpen aldri blir brukt i konflikt igjen. Jeg ser med uro på at Russland og USA har trukket seg fra nedrustningsavtalen som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter som kan bære atomvåpen. Det er et stort tilbakeskritt. Forholdene mellom USA og Iran har også forverret seg betraktelig den siste tiden blant annet pga at atomavtalen med Iran nå er brutt, var starten av svaret.

Ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Ap) gir sitt svar til interpellasjonen. Foto: Anne Lise Riseng

Astrid Hildes hadde i sitt svar en klar mening om at forsvarspolitikk er egnet for debatt på nasjonalt nivå. Internasjonale relasjoner og global sikkerhet påvirker oss, men debatten er etter min oppfatning ikke en del av kommunepolitikken. Den spente situasjonen i Midt-østen viser med all tydelighet at disse spørsmålene bør omhandles med varsomhet, innsikt og klokskap på vegne av vårt land som helhet. Da bør kommunepolitikere etter mitt syn, ikke mene noe som kan undergrave egen sikkerhets og forsvarspolitikk i landet som helhet.

Ikke helt identiske svar

Ovenstående avsnitt hadde Greibesland utelatt i sittt svar, da han ønsket at kommunestyret skulle votere over hvorvidt det skulle stemmes over forslaget.

– Arbeidet for å redusere antallet og på sikt fjerne alle atomvåpen, kan vanskelig baseres på viljen til landene som ikke har atomvåpen. Atommaktene må selv bli enige om dette. Vi kan ønske og vi kan ville, men vi har best sjans til å oppnå resultater om vi står samlet med våre allierte i dette arbeidet, sa Greibesland i likhet med Hilde som også siterte utenriksministerens redegjørelse i stortinget nylig «Et forbud der ingen kjernevåpenstater er med, har ingen effekt. Nedrustning må være balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar.»

Begge mente at å stemme for forbud mot Atomvåpen ville svekke NATO som allianse.

Geibesland hadde også utelatt at dette ligger utenfor kommunestyremedlemmenes velgermandat, og hadde ikke med avsnittet hvor Hilde svarte:

– Vi i denne sal er valgt til å mene noe om lokalpolitikken. Å signere en slik appell har ikke annen virkning enn å svekke vårt samarbeid i NATO, og forsvarspolitikken i Norge. Dette ligger etter mitt syn klart utenfor det velgermandat vi fikk da vi ble valgt i lokalvalget i 2015. Jeg ønsker derfor ikke å signere ICANs «cities appeal».

Ordfører Hilde anså ikke at dette var noe hun fant riktig å skrive under på, heller ikke at det var noe de lokale politikerne skulle blande seg opp i.

Greibesland valgte å spille ballen over til kommunestyremedlemmene.

– Dere avgjør om dere ønsker å votere over dette, inviterte Greibesland.

Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp) gir svar på interpellasjonen, varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap), rådmann Kjell A. Kristiansen og Reidar Heivoll (Sp) lytter. Foto: Anne Lise Riseng

Meninger

Mens interpellasjonen ga lite innspill i Søgne, var det flere i Songdalen som mente noe om dette.

Arild Birkenes (Frp) var enig med ordfører at det ville ha en negativ effekt.-

- Jeg anbefaler gruppen min å støtte ordfører, sa Birkenes.

Terje Imeland (KrF) var enig i at sikkerhetspolitikk var ikke det som ble diskutert mest i kommunestyresalen i Songdalen. Han mente likevel at dette er viktig.

– Jeg ønsker at vi kan votere over interpellasjonen, sa Imeland.

Helge Stapnes (Ap) håpte også at hans partifeller ikke ønsket å votere.

– Vi er ikke for atomvåpen, men internt med våre allierte så jobbes det mot atomvåpen. Ordførers svar var godt, konstaterte Stapnes, men Jone Nyborg (Uavh.) ba om at en først fant ut av om det skulle voteres før en tok debatt.

Nyborgs anbefaling stoppet ikke meningsytringene.

– Songdalen kan ikke endre verden, men vi kan gjøre vår del. Det har ikke betydning i den store sammenheng akkurat nå, men kanskje senrer, mente Arne Skraastad (KrF).

– Vi er en del av verden, det er et signal at vi ikke ønsker dette. Hvis noen bruker disse, så gjengjelder de med samme. Da er det ikke mer igjen å diskutere, sa Yngvil Molaug Haugen.

Tore Smeplass (KrF) mente at en kan ta det første skrittet.

– Jeg tenker at det kan være en anledning til å si at vi stopper. Hvis det skjer et uhell. La Norge få lov å bestå, la oss sikre framtida for de som kommer etter oss, var Smeplass sin oppfordring.

Kjetil Aasen (H) og Jan Hedenstad (Ap) var også på banen. Begge mente at ordførers svar var fornuftig.

Det ble votet hvorvidt en skulle stemme over interpellasjonen. Schuff (MDG) fikk bare med seg KrF og Yngvil Molaug Haugen. Dermed skriver ingen av ordførerne under, samme resultat ble det da interpellasjonen ble fremmet i Kristiansand.