Dette er det rådmannen vil bruke penger på de kommende årene:

– 1 million i oppstartsmidler til folkehøyskolen Skap i 2016

– Vedlikehold og utbedringer Mandal sykehjem

– 2 mill i 2016 og 2017 til planlegging av heldøgns omsorgsplasser / nytt helsehus

– 1,4 mill i 2016 for bemanning til videreføring av heldøgns omsorgsplasser i Holum

– 600.000 til å øke legestillingen ved sykehjemmet fra 100 til 150 % i 2016

– 800.000 til kontantstøtte 2016

– Sykkelbyprosjektet 1,3 mill i 2016

– Vedlikehold balløkker og kommunale veier 2,1 mill i 2016

– Økt satsing hverdagsrehabilitering 1,3 mill i 2016

– Styrking av hjemmebaserte tjenester

Ting som har blitt bortprioritert er:

Vedlikehold av kommunale bygg

Skole og barnehage

Beskrives som nøkternt

Rådmannen beskriver forslaget til budsjett for 2016 og forslag til økonomiplan 2016-2019 som nøkternt. Økonomien i kommunen er fremdeles anstrengt. Det gir lite muligheter for store utskeielser.

– Vi er litt vant til å leve nøkternt. Det skal vi klare. Vi er ikke gått i kjelleren, men har et budskap, sier rådmann Irene Lunde.

Rådmannen har i arbeidet med budsjett og økonomiplan hatt høy terskel for å innarbeide nye tiltak på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Prioriterer strakstiltak

Tiltakene som er prioritert er tiltak som enten følger av tidligere politiske vedtak, eller som rådmannen mener det er avgjørende å gjennomføre — slik som strakstiltak på sykehjemmet.

– Politikerne våre har ambisjoner, og det slår ganske mye ut. Vi må ta hensyn til ønskene om å jobbe fram ulike bygg som Holumhallen og flerbrukshall på Frøysland. Dette medfører finansutgifter vi må ta på driftsbudsjettet, sier økonomisjef Wenche Nome.

– Særlig er det i rådmannens forslag prioritert tiltak som enten kan redusere kommunens utgifter på sikt, forhindre økning i utgifter på sikt eller bidra til å øke kommunens inntekter gjennom å gjøre Mandal til en attraktiv by for nye innbyggere og næringsliv. I tillegg er det innarbeidet en del helt nødvendige vedlikeholdstiltak, samt midler til å sikre mer realistiske rammer innen helse og omsorg, står det i økonomidokumentet.

Stor usikkerhet

Når rådmannen nå legger frem sitt forslag til budsjett påpekes det at dette skjer i situasjon med stor usikkerhet både nasjonalt og internasjonalt.

– Norsk økonomi er preget av fallet i oljeprisene, utsiktene til vekst internasjonalt er skjøre og lokalt opplever vi utfordringer med økende arbeidsledighet og utfordringer innen helse- og omsorg. Videre vil den store økningen i antall flyktninger sette vår evne til god og vellykket integrering på prøve i årene som kommer og skape både muligheter og utfordringer for samfunnet, står det skrevet i rådmannens forslag.

Mandal har i mange år hatt innbyggervekst, men denne utviklingen har nå stagnert noe. Det fører til reduserte overføringer fra staten, noe som resulterer i at kommunen har mindre penger å rutte med.

Hovedprioriteringer i rådmannens budsjettforslag drift

— Vektlagt forebyggende tiltak innenfor både brukerrettede tjenester og realkapital (realkapital = bygg, lekeplasser, kommunal vei mv.)

— Styrket heldøgnsomsorg til et antatt realistisk nivå

— Reversert ufordelt innsparingskrav, Fellesområdets "bedre innkjøp"

— Innarbeidet strakstiltak sykehjembygg, elektro/brann og avløpsledning

— Innarbeidet midler til planutredninger

— Kompensert vekst tilskudd og kontingenter avtaleparter - med få unntak

— Vekst leieavtaler (Kvalifiseringsenhet) og drift ny bygningsmasse (Holumshallen)

— Utvalgte prioriteringer fra brukerdialogmøtene

— Videreført opptrapping "kutt" iht. BS-sak 112/13 - Budsjettsaken 14-17

— Forlsag om økt eiendomsskatt til 4 ‰ (14,3 mill.kr) fra 2017 for å kunne dekke opp for de viktigste behov og innsatsområder

— Forslag om inndekning på 17,6 mill. kr fra "bufferfond" for perioden.