Fylkesmannen skriver i nyhetsbrev at tørkesommeren 2018 har påvirket tallene. Det er mange år siden det har det vært omsøkt så mye fulldyrka eng. Noe av økningen kan komme av at arealer som tidligere ikke har vært omsøkt, ble tatt i bruk for å øke fôrgrunnlaget i en vanskelig situasjon. Det er også økt areal innenfor kategorien klassifisert som innmarksbeite.

- Slaktestatistikken for storfe viser at det i juni, juli og august ble slaktet mer enn i samme måneder i 2017 for deretter å gå tilbake til tidligere nivå utover høsten. Før tørkesommeren lå slaktevolumet på samme nivå eller litt under 2017-tall, skriver Fylkesmannen.’’

Melkeproduksjonen er stabil. Foto: Anne Lise Riseng

Melkebruk og ammekuproduksjon

Antall melkebruk går ned, men ikke produksjonen. Antall eiendommer som leier ut kvoten er økt, mer enn antall eiendommer som leier kvote. Ca. 19 % av total kvote i Agder er på leieforhold.

Antall ammekuproduksjon øker, både med hensyn til antall foretak og dyretall. Tallene for øvrig storfe er relativt stabilt, men med en økning de siste årene. Agder hatt en økning i storfeslakt fra 2,4 millioner kg årlig i 2010 til 3,4 millioner kg årlig i 2018.

Storfeproduksjon har økt mye siste ti årene. Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng

Saueproduksjonen

Her er også en stigende utvikling. Mest med hensyn på antall dyr, antall foretak har de siste årene vært relativt stabilt. Slakt av sau/lam økte i 2018 og fortsatte en utvikling fra de seneste årene.

Svinekjøtt

Også produksjon av svinekjøtt øker i Agder og står for det nest største volumet etter storfe. Svineproduksjonen er liten sammenlignet med landet for øvrig. I perioden 2010 til 2018 har slaktevolumet gått fra 1,75 millioner kg til 2,46 millioner kg.

Svinekjøttproduksjonen øker. Foto: Anne Lise Riseng

Leiejordsandelen

– Leiejord utgjør nå rundt 58 % av arealet foretakene driver i Vest-Agder og 61 % i Aust-Agder. Utviklingen bør reise noen viktige spørsmål rundt husdyrproduksjonens beliggenhet, drift av areal, transport og fremtidig struktur, skriver Fylkesmannen og skriver avslutningsvis:

– Selv om tallene for Agder sett under ett kan sammenfattes, vet vi at det er store forskjeller i regionene og de enkelte kommunene.

Lenke til landbruksstatistikk.