Kristiansand Havn IKS er et interkommunalt selskap med to eiere, Kristiansand kommune og Lindesnes kommune. Eierbrøken er, som er korrekt beskrevet i innlegg fra Knut Øritsland, Ståle Skuterud og Jan Terje Nielsen, 80 prosent eierskap i Kristiansand kommune og 20 prosent i Lindesnes kommune. Kristiansand Havn IKS’ øverste organ består av ordfører i Lindesnes og ordfører i Kristiansand.

Hovedambisjonen for å opprette selskapet er å sikre at havna som sentral infrastruktur, dens utvikling og kapasitet skal sikre, økes og treffe på industriens og befolkningens behov for sjøveien som transportvei. Lindesnes kommune har vedtatt å inngå IKS-samarbeidet nettopp for å sikre at den nødvendige infrastrukturen kan bygges ut for å understøtte den strategiske utviklingen man ønsker. Her vil Strømsvika spille en viktig rolle. I tillegg har IKS en velutbygd markeds- og driftsorganisasjon for å håndtere nasjonal og internasjonale oppdrag.

Nye E39 gir regionen en fornyet mulighet til tettere samarbeid, en enda bedre bo- og arbeidsmarkedsregion og næringsliv med tette bånd mellom kommunegrensene.

Infrastruktur i havn og på vei henger tett sammen. Sjøveien er den viktigste veien for transport av varer og gods.

Havneavsnittene i Kristiansand og Lindesnes utfyller hverandre for å sikre et regionalt konkurransedyktig næringsliv og industri, og det er svært spennende å utvikle dette potensialet.

Infrastrukturen i Kristiansand som vil være viktig å utvikle for regionen, er fergeterminal som vil få en boost når E39 Gartnerløkka – Kolsdalen er ferdigstilt i 2029. På fergene ser vi at det hvert år øker i mengde gods om bord.

Kapabilitetene i Lindesnes er industrikaier med store dybder og god innseiling. Lindesnes har også noen bakarealer som gir et regionalt fortrinn i utviklingen av ny industri- og offshorevirksomhet. Lindesnes har også fiskerikaier som er en viktig og tradisjonell industri for vår region.

Selskapet Kristiansand Havn IKS vil i fellesskap kunne utvikle, investere og sikre et næringsliv i vekst. At næringspolitiske vedtak har infrastruktur som rettet for deres fremtidige behov. Styret i Kristiansand Havn IKS er enige om at arealene i Strømsvika skal tilfalle IKS-et så raskt avtaler og eierskap er mulig å overta. Denne prosessen er krevende, men den vil trolig være på plass i løpet av få måneder.

I leserinnlegget fra Knut, Ståle og Jan Terje nevnes ringvirkningsanalyse og investeringsevneanalyse som to sider av samme sak. Havna vil presentere ny ringvirkningsanalyse i løpet av april. Denne vil synliggjøre industriens behov for infrastruktur i havn i våre to kommuner og havnedistrikt. Når denne analysen kan settes i sammenheng med investeringsevneanalyse vil vi kunne ta de beste valg for regionen vår.

Infrastruktur i havn er dyrt. Dyrere enn mye annen infrastruktur, men til gjengjeld med veldig lang levetid. Enhver investering gjort i havn er besluttet på bakgrunn av et perspektiv på 80 til 100 år. Det betyr at det er investeringer for våre barn og barnebarn og de jobber vi kan klare å legge til rette for i den regionen vi alle er så glad i.

Isabelle-Louise Aabel,

Kommunikasjonssjef i Kristiansand Havn IKS

Kjell Rune Olsen,

Næringssjef i Lindesnes kommune