Hvorfor ble en så opplagt påvirkningsfaktor utelatt?

Det har vært mye debatt om hvordan støy fra Sodeviga vil påvirke mandalittene, men sprenging over og under vann over flere år kan også få alvorlige konsekvenser for torsken i Mandals skjærgård. I Nordfjorden ligger det et nasjonalt viktig gytefelt for kysttorsk. Forskere fra Havforskningsinstituttet ga i Lindesnes avis i april et tydelige varsku om at sprengningsstøy fra Sodeviga kan skade og skremme bort fisk. Likevel ble ikke støypåvirkning på fisk nevnt med et eneste ord i den endelige naturmangfoldrapporten som kom i august. Hvorfor ble en så opplagt påvirkningsfaktor utelatt? Jeg stiller derfor spørsmålstegn om forutsetningene for naturmangfoldloven §8 er oppfylt: «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger».

Kysttorsken er i alvorlig nedgang i Skagerrak, men Havforskningsinstituttet presenterte nylig tall som viser at bestanden i Mandal er i bedre tilstand enn andre steder langs Sørlandskysten. Dette tilsier at vi bør være spesielt varsomme for å ikke forringe leveområdene til torsken her. Det minste man bør kunne forvente av politikerne er at de ikke vedtar et naturinngrep av Sodevigas dimensjon uten å ha grundig kunnskap om konsekvensene.

Kim Tallaksen Halvorsen, Marinbiolog