Jeg skal ikke trøtte lokalavisens lesere med for mange gjentakelser i saken om Nybrygga, men leser man det siste innlegget til Finn Morten Bessesen, er selvsagt fristelsen stor. For Bessesen hopper på sedvanlig freidig vis glatt over sentrale momenter i sitt tilsvar.

Bakgrunnen for mitt første engasjement i saken om Nybrygga er en oppringing fra en journalist i Lindesnes avis, som lurte på hva jeg mente om den nye mulighetsstudien av fiskelagstomta. Studien var helt ukjent for meg. Da jeg i tillegg fikk høre at dette hadde vært en «hemmelig» prosess hvor Visit Lindesnes var sentrale, så var det naturlig å reagere på denne uryddige fremgangsmåten. De fleste vil vel mene at når en privat grunneier for første gang gjennom lokalavisen får vite at «noen» planlegger park på egen tomt, så er det en uvanlig og kritikkverdig prosess. Når det på toppen av dette skjer i regi av en hemmelig bakspiller, så er det enda mer uvanlig og kritikkverdig. Det siste har jo daglig leder i Visit Lindesnes erkjent, og i sitt siste innlegg erkjente jo også Finn Morten Bessesen det samme – så da har vi faktisk oppnådd noe i denne runden.

For å videreutvikle Mandal by er det positivt med flere beboere og næringsaktiviteter i sentrum, og det bør også glede nabo Bessesen. Forskning viser at spesielt eldre blir stadig mer urbane og flere ønsker å bo i sentrum. Mange ønsker å bo i mer lettstelte leiligheter i sentrum med økt nærhet til handel, kultur og fritidstilbud. Flere og flere eldre ønsker å få seg en leilighet som det er lettere å bli gammel i, noe som fører til at eldre kan bo hjemme lengre. Dette er også positivt for kommunen, fordi det gjør det enklere å levere gode helse- og omsorgstjenester. Ensomhet er en stor samfunnsutfordring, og undersøkelser viser at mange – spesielt eldre – ønsker å bo i sentrum fordi de ønsker å møte andre mennesker, gå på café, kino og gjøre andre sosiale aktiviteter. Og i Mandal betyr selvsagt også nærheten til byens diamant Furulunden mye for mange.

Det er få som mener at det gamle Fiskelaget er en pryd for Mandal by slik bygget i dag fremstår.

Det er få som mener at det gamle Fiskelaget er en pryd for Mandal by slik bygget i dag fremstår. Nybrygga eiendom har i dialog med kommunen, havna og andre aktører i lang tid arbeidet med et prosjekt på tomten som inneholder næringsarealer, leiligheter og et mer moderne, større og mer attraktivt servicebygg for havna som vil styrke tilbudet til spesielt båtturistene. Forslaget kommer trolig snarlig til politisk behandling, og da vil det selvsagt bli gjennomført åpne høringsprosesser hvor alle kan komme med innspill på ordinær måte.

Hovedambisjonen med en aktiv sentrumsutvikling må være å skape byrom som gir innhold og aktivitet for alle, og som legger til rette for aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder, interesser og funksjonsnivå. Det er viktig både i et klimaperspektiv, et folkehelseperspektiv og ut fra ønsket om å skape attraktive, bærekraftige bomiljø og bymiljø. Da må vi få til en god miks av næring, boliger og fellesområder.

Den beste måten å drive god sentrumsutvikling på er gjennom brede, åpne og konstruktive debatter, hvor ulike aktører, grupper og enkeltindivider engasjerer seg i utviklingen av byens flotte sentrumsområder. Vi vil alle det beste for Mandal, vi har litt ulike virkemidler og vektlegginger, men det er gjennom meningsbrytning vi finner de beste løsningene. Med dette setter jeg egen strek for debatten om Nybrygga i denne runden og ser fram til nye meningsutvekslinger med Finn Morten og andre i 2024. Godt nyttår.

Paal Pedersen,

gruppeleder for Høyre og styreleder Lindesnes havn