Politikerne skal ikke bestemme hvor elevene skal gå på skole.

I forbindelse med den kommende behandlingen av saken om fritt skolevalg i desember i fylkestinget, ønsker jeg å belyse noen viktige aspekter ved denne problemstillingen.

Det er viktig å understreke prinsippet om at politikerne ikke bør være de som ensidig bestemmer hvor elevene skal gå på skole. Friheten til å velge skole er avgjørende for å tilpasse utdanningen til den enkelte elevs behov og interesser. Dette kan være en viktig faktor for å skape et mer variert og inkluderende utdanningssystem.

I denne diskusjonen er det essensielt å finne en balanse mellom å tilby valgfrihet og samtidig opprettholde et sterkt utdanningstilbud for alle elever. Politikerne bør legge til rette for en struktur som gir elevene valgmuligheter samtidig som de sikrer at ingen skoler eller elever står uten tilstrekkelige ressurser. Ved å fremme samarbeid og utveksling av beste praksis mellom skolene, kan vi utnytte potensialet i fritt skolevalg til å heve kvaliteten på utdanningen generelt. Dette kan være veien mot å forbedre utdanningsmulighetene for alle elever og samtidig sikre en jevnere fordeling av ressurser og kvalitet på tvers av skolene.

Det er også viktig å se på hvordan fritt skolevalg kan styrke båndene mellom skolene og lokalsamfunnene. Gjennom å oppmuntre til valgfrihet samtidig som vi bygger sterke lokale utdanningsmiljøer, kan vi skape et nettverk av skoler som samarbeider og lærer av hverandre. Dette kan bidra til å skape et mer dynamisk og tilpasset utdanningssystem, som er bedre rustet til å møte de varierte behovene til elevene. La oss se på den kommende debatten i fylkestinget som en mulighet til å finne løsninger som både fremmer valgfrihet og utdanningskvalitet, og som sikrer at alle elever har like muligheter til en god utdanning!

Johannes Strømberg, representant kommunestyret i Lindesnes og Varamedlem Agder fylkesting for Høyre