Debattinnlegg

Jeg har vært hytteeier i Homsvika siden 1998 og har gledet meg over området sammen min familie. Vi har hatt fine somre og helger hele året. Nytt fin natur både til sjøs og på land. Stillheten og bølgeskvulp har vært balsam for sjelen.

Det som nå planlegges vil bli den siste spikeren i den kisten som har vokst frem siden starten på planene for området som startet lenge før Strømsvika ble en realitet.

Allerede rundt 2005–2006 begynte en å vurdere alternativ bruk av Natoanlegget. Det ble luftet alt fra havn for danskebåten til opphogging av oljerigger. Et stort ferieanlegg ble også foreslått.

Kommuneplanen ble så vedtatt 13.09.12 etter en mengde protester.

To av mine naboer og jeg krevde å få snakke med daværende ordfører for å forklare han at han med et pennestrøk hadde gjort våre eiendommer verdiløse uten noen som helst forslag om kompensasjon. Han trakk vel egentlig bare på skuldrene.

Jeg hadde min eiendom ute for salg i februar 2011 uten at det kom en eneste henvendelse og det samme gjentok seg året etter. Men når kommunen så innfører eiendomsskatt (som i utgangspunktet skulle være for en kortere periode) så opplever en at det blir satt en høy verdi som skattegrunnlag.

Så startet arbeidene med Strømsvika som ble en støyende prosess med sprengning og lasting av steinbåter og lektere til alle døgnets tider.

Ved to anledninger tok jeg kontakt med politiet, en søndag natt klokken 23.30 målte jeg 98 desibel på terrassen. Fikk bare beskjed om å kontakte havnevesenet.

Fremdeles er det betydelig støy med lasting av stein for utskiping fra Strømsvika alle dager.

De planene som nå foreligger for Sodevika er helt uforståelige. Her er det forslag om å sprenge ned store områder for å eksportere stein og grus under dekke av å skulle planere for produksjon av havvindmøller uten å kunne legge frem håndfaste planer og hvilke bedrifter som skal gjøre dette. Man vet ikke engang om det blir noe av dette da det allerede i dag finne ferdige anlegg som er store nok til å handtere dette.

Vind og bølger samt for liten dybde i utseiling gjør dette lite sannsynlig. Det et ikke mange dager i strekk uten vind i Sodevika.

Støy og visuell forsøpling vil vare i årevis og gjøre området ubeboelig.

Det vil komme krav om erstatninger og krav om innløsning som følge av vedtak av denne planen.

For fritidsflåten vil en ødelegge innseilingen til Nordfjorden for all fremtid og her snakker vi om et område som ligger inntil en foreslått nasjonalpark.

Det finnes store områder på Gismerøya som ligger klare, og det er fremdeles store områder som kan sprenges ned vestover. Havneforholdene er også mye bedre og kan med letthet utvides. Strømsvika har også store potensialer. En kunne jo lage fjellhaller for produksjon av vindmøller uten å tenke på vær og vind.

Det hevdes i planinitiativet at det ikke er kjente interessekonflikter som er nye siden kommuneplanen ble vedtatt. Av oss som nærmeste naboer og må leve med støyen fra Strømsvika burde det vel kunne ses på som en interessekonflikt som burde være godt kjent.

Det mest fornuftige av Lindesnes kommune ville være og tilbakeføre området til LNF og tillate en moderat hytte bebyggelse. Dette ville være det beste alternativet slik området rundt er nå.

Det vil bevare området både av naturvern og opprettholdelse Sørlandets kystnatur.

Oppsummert kan ikke Lindesnes' folkevalgte tillate en slik plan som dette uten at det kan legges frem troverdige planer for bruk av området som nødvendiggjør en slik rasering av Sodevika.

Hilsen Jan Lødner,

Tananger 3.11.22